ร่างรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ ฉบับรับฟังความคิดเห็น

coverconbook50.jpg

ร่างรัฐธรรมนูญปี 2550 ฉบับรับฟังความคิดเห็น โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ประกอบตารางแสดงการเปรียบเทียบร่างฯกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 และคำอธิบายร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับรับฟังความคิดเห็น

เผยแพร่ โดย ศูนย์ศึกษาวิจัยการเมืองไทย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Thai Politics Research Center

    

ไฟล์แนบขนาด
รธน.2550ฉบับชั่วคราว.pdf665.5 KB
ตารางแสดงการเปรียบเทียบร่างรัฐธรรมนูญกับรัฐธรรมนูญปี40.doc2.5 MB
คำอธิบายร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ฉบับรับฟังความคิดเห็น.pdf346.77 KB