ศูนย์การศึกษาวิจัยการเมืองไทย Thai Politics Research Center

singdam.jpg

ศูนย์การศึกษาวิจัยการเมืองไทย โดยคณะอนุกรรมการวิชาการและข้อมูล ในความรับผิดชอบของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1. จัดทำคู่มือการเรียนรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย และเสนอประเด็นถกเถียงในการร่างรัฐธรรมนูญ 2550

2. ประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นประชาชนเพื่อรัฐธรรมนูญ โดยมีศูนย์ประมวลข้อมูลความคิดเห็นประชาชนเพื่อรัฐธรรมนูญรับผิดชอบ

3. จัดเวทีวิชาการ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเมืองและระบอบประชาธิปไตยทั่วประเทศ

4. รณรงค์ กระตุ้น การมีส่วนร่วมของประชาชน

รายชื่อคณะทำงานประมวลข้อมูลความคิดเห็นประชาชนเพื่อรัฐธรรมนูญ

รองศาสตราจารย์ ดร.เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา

อาจารย์ ดร.อรอร ภู่เจริญ

อาจารย์เวียงรัฐ เนติโพธิ์ (Ph.D. Candidate)

นายสรัล ราชซ้าย

น.ส.อรุณี สัณฐิติวณิชย์

นายธีระพล เกรียงพันธุ์

นางทิชา ทิมพูล

น.ส. อรรถวรรณ ไทโยธิน

น.ส. นิศาชล พรมรินทร์

น.ส.สุพรรณษา สุราคง

น.ส. ชาลิศร์ รักแผน

น.ส.จิรายุ ชาญเลขา

นายวีรวุฒ วีระพันธ์เทพา

น.ส. กมลวรรณ เริงสำราญ

น.ส.ดารินทร์ วิชระอนนท์

น.ส. ชนิตา สุวรรณะ

น.ส.จันทร์อนงค์ ไตรทิพย์รุ่งโรจน์